Danh Sách Đại Lý Huyện Bình Phú Tỉnh Bến Tre

Danh Sách Đại Lý

STT Tên Chủ Đại Lý SĐT Địa Chỉ
01 Trần Kim Tuyến 0166 8260 xxx 44 X.Bình Thành, H.Bình Phú, T.Bến Tre
02 Phan Thị Nhật Thúy 094 5470 xxx 167X.Bình Thành, H.Bình Phú, T.Bến Tre
03 Nguyễn Thị Thúy 091 8813 xxx 221BX.Bình Thành, H.Bình Phú, T.Bến Tre
04 Nguyễn Thị Nương 094 4895 xxx 29X.Bình Thành, H.Bình Phú, T.Bến Tre
05 Trần Thị Hường 0275 3833 xxx 102CX.Bình Thành, H.Bình Phú, T.Bến Tre
06 Đỗ Lan Nhi 091 2760 xxx 274A1X.Bình Thành, H.Bình Phú, T.Bến Tre
07 Nguyễn Thị Anh Đào 090 4934 xxx 272X.Bình Thành, H.Bình Phú, T.Bến Tre
08 Trần Văn Khỏe 08 68675 xxx 124BX.Bình Thành, H.Bình Phú, T.Bến Tre
09 Nguyễn Văn Minh 097 5372 xxx Ấp Phú Lợi
10 Vương Thị Ấm 0165 7821 xxx 499F X.Bình Công, H.Bình Phú, T.Bến Tre
11 Nguyễn Đức Nguyên 0123 3420 xxx 342 H.Bình Phú, T.Bến Tre
12 Võ Thị Xuân Oanh 0122 7947 xxx X.Bình Công, H.Bình Phú, T.Bến Tre
13 Phạm Thị Hồng Phúc 0168 4331 xxx 432A X.Bình Công, H.Bình Phú, T.Bến Tre
14 Triệu Thị Huyền Nha 097 5566 xxx 319 X.Phú Lợi, H.Bình Phú, T.Bến Tre
15 Tạp Hóa Thanh Long 097 4265 xxx X.Phú Lợi, H.Bình Phú, T.Bến Tre